هوا و صوت

منابع ثابت:

دستگاه نمونه بردار ذرات غبار خروجی از دودکش
دستگاه نمونه بردار ذرات غبار خروجی از دودکش مدل WESTECH 9096

۱. نمونه‌برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش، رطوبت و سرعت جريان داخل دودكش طبق متدهای EPA/ISO.


 

دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش
دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل Testo350

۲. سنجش گازهای خروجی دودکش (CxHy ،H2S ،SO2 ،NOx ،NO2 ،NO ،CO ،CO2 ،O2) و محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان خالص و ناخالص احتراق و نیز اندازه‌گیری دما، رطوبت، نقطه شبنم، سرعت گاز و … طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO.


 

هوای محیط:

دستگاه صداسنج
دستگاه صداسنج مدل TES-1353

۱. سنجش صوت زیست محیط Leq30 ،Lmax ،Lmin در محدوده ۰ تا ۱۴۰ دسی بل طبق متدهای EPA/ISO.


 

دستگاه اندازه گیری ذرات محیطی
دستگاه اندازه گیری ذرات محیطی مدل GT-531S ساخت کمپانی Met One آمریکا

۲. نمونه‌برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1 ،PM2.5 ،PM4 ،PM10 ،TSP) طبق متدهای EPA/ASTM/BSI.