کنترل آلودگی هوا و صوت

  • امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها
  • انجام و آماده‌سازی طرح‌های جامع کاهش آلودگی منابع هوا و صوت در مناطق صنعتی و شهری
  • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده‌های هوا و صوت محیط زیست
  • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001
  • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده ۶۱ دستورالعمل طرح خوداظهاری
  • نمونه‌برداری و آنالیز کلیه پارامترهای آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک
  • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و … با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی