استقرار و نگهداری سیستم‌های مدیریت

خدمات مشاوره استقرار کلیه سیستم‌های مدیریت شامل :

  • مدیریت کیفیت ISO 9001
  • مدیریت زیست محیطی ISO 14001
  • مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001
  • برچسب اکولوژیکی (ISO 14020 (Eco Labeling
  • ارزیابی عملکرد زیست محیطی (ISO 14031 (EPE
  • ارزیابی چرخه حیات (ISO 1404 (Life Cycle Assessment
  • خدمات مشاوره، پیاده‌سازی و آموزش در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)