معرفی شرکت

شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) با شماره ثبت ۶۰۳۵۹، با تکیه بر کارشناسان متخصص و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، فعالیت خود را در حوزه نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیستی واحدهای صنعتی به سازمان حفاظت محیط زیست در قالب آزمایشگاه معتمد بنا به بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه از فروردین ماه ۱۳۹۷ آغاز نموده است.

لازم به ذکر است که شرکت هوای پاک‌اندیشان ژرف‌بین (پاژ) به عنوان دومین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش هوا و صوت در استان خراسان رضوی فعال می‌باشد.

شرکت هوای پاک اندیشان ژرف بین، عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی است